LỚP GIA SƯ

Tùy thuộc vào mục đích cũng như yêu cầu của người muốn học để quyết định về thời gian, ngày học, chương trình học sao cho tiết học đạt hiệu quả cao nhất. Có thể mở lớp gia sư cho nhóm từ 2 đến 5 người.

KHÓA HỌC NGẮN HẠN TẬP TRUNG

Chương trình học tập trung tùy theo mục tiêu đạt được và thời gian học